การลงทะเบียน BM เพื่อจัดการ hotspot ของเราในระบบดิจิตอล DMR

เริ่มลงทะเบียน BrandMeister
หน้าเว็บกรอกรายละเอียดในการลงทะเบียน BrandMeister
หน้าเว็บส่วนป้อนข้อมูลป้องกัน Spam
ข้อความตอบกลับจากระบบหลังจากคลิ๊ก Register
ตัวอย่าง e-mail แจ้งให้ยืนยันการลงทะเบีน
ตัวอย่างข้อความแจ้งว่าเราได้ยืนยัน e-mail แล้วให้รอการตรวจสอบอีกครั้ง
ตัวอย่าง e-mail ตอบกลับ หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เข้าหน้าเว็บ BrandMeister เพื่อ Login เข้าระบบ
หน้าเว็บ Login เข้าระบบของ BrandMeister
หน้าเว็บหลังจาก Login เข้าระบบได้สำเร็จ
หน้าเว็บแสดงรายการ hotspot ในเมนู My hotspots
หน้าเว็บส่วนของการเพิ่ม Static Talkgroups
รายการ Talkgroups หลังจากเพิ่มเข้าไปใน Static Talkgroups

--

--

Tel. 081–7587999, LINE ID : aisfttx

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store