การลงทะเบียน radioid.net เพื่อใช้งานวิทยุสื่อสารดิจิตอลในระบบ DMR

หน้าแรกของเว็บไซต์ radioid.net
หน้าเว็บเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน
ตัวอย่างหน้าจอแจ้งเตือนการส่ง e-mail ไปยัง e-mail ที่เรากรอกข้อมูล
ตัวอย่าง e-mail แจ้งยืนยันว่า e-mail ที่เราระบุไปนั้นถูกต้อง
ตัวอย่างหน้าจอเตือนเมื่อใส่รหัสผ่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ตัวอย่างหน้าจอที่ระบุรหัสผ่านตามข้อกำหนดทุกข้อ
คลิ๊กยอมรับข้อตกลงและ Update Account
หน้าจอระบุข้อมูลจังหวัด
ส่วนของการ Upload ไฟล์ภาพบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ตัวอย่างรูปภาพบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่เรา Upload ไป
ข้อความแจ้งเตือนหลังจากเรา Signin หรือ Login เข้าระบบ
หลังจากระบบตรวจสอบข้อมูลสถานะจะเป็น Verified
ข้อมูล Radio ID หลังจากได้รับการตรวจสอบผ่านแล้ว

--

--

Tel. 081–7587999, LINE ID : aisfttx

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store